03.jpg

יו"ר חבר הנאמנים 

יו"ר חבר הנאמנים

חבר הנאמנים יבחר מבין נציגי הציבור החברים בו יו"ר קבוע.

תקופת כהונתו של היו"ר תהיה בת שלש שנים, וניתן לבחור בו לתקופה נוספת.

 
make-a-gift